ஈராக் போரும் இணைய குறும்பர்களும்

கூகள் தேடுபொறியில் தேடியதில் கிட்டியவை. http://www.dfwairwaves.com/forums/
http://www.vninvest.com/forum/
http://corapci1.netfirms.com/forIraQ.htm
http://www.cynicalfilms.com/forums/
http://www.deathsocks.com/forum/index.php
http://www.polific.com/forum/
http://www.kellys-stuff.com/forum/
http://tylerlewisracing.com/forum/index.php இண்டெர்நெட்டில் ‘ஃபோரம்’களை (forums) நடத்துபவர்கள் பாதுகாப்பில் எவ்வளவு அசட்டையாக இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இன்னுமொரு உதாரணம். ]]>