ஹைய்யா… (ஐயோ!)

ஊருக்கு

இன்னும் 48 மணி நேரம் தான் இருக்கு. ஊருக்கு போறதுக்கு பொட்டி கட்ட ஆரம்பிச்சாச்சு.” ஒரு மாதம் விடுப்பு (!).

ஒரு வருசமா நிம்மதியா இருந்த எனது வீட்டாருக்கும் நண்பர்களுக்கும் இனி ஒரு மாதம் போதாத காலம்.

ஐயோ பாவம் (?).

3 thoughts on “ஹைய்யா… (ஐயோ!)

 1. Dear Sir,
  Its nice you are so much worried about casteism. Please read my thoughts about it at http://pasug.blogspot.com and at http://www.saivaneri.org/who_are_saiva_vellalars_or_saivapillais.htm
  i dont like casteism, or any kind of chvunism. But as your friend Bala had in his website Nadar Who’s Who list, i think it is a fair recap of our community past. It is just that. We are all Tamils. We should be proud of each other’s Sucesses. If you want to put Fullstop to it, please visit http://www.mudaliar.com, http://www.12manaiteluguchetty.com, nadars.org, nadarsangam.com, http://www.shourastra.com
  Comuunity awareness, community help is not a crime.
  By the way are you married with the same caste or inter-caste?.
  I dont like lip service people.
  Unfortunately Indians are 98% this.

Comments are closed.