பாதுகாப்பா இல்லைன்னா…

USATODAYயில் வந்திருக்கும் ஒரு நல்ல கட்டுரை. அனைவரும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒன்றும் கூட.

கணினி பாதுகாப்பு விசயத்தில் அசட்டையாக இருப்பது எவ்வளவு ஆபத்தானது என்று விளக்குகிறது இந்த கட்டுரை.

Simply connecting to the Internet — and doing nothing else — exposes your PC to non-stop, automated break-in attempts by intruders looking to take control of your machine surreptitiously.

While most break-in tries fail, an unprotected PC can get hijacked within minutes of accessing the Internet. Once hijacked, it is likely to get grouped with other compromised PCs to dispense spam, conduct denial-of-service attacks or carry out identity-theft scams.

Those are key findings of a test conducted by USA TODAY and Avantgarde, a San Francisco tech marketing and design firm. The experiment involved monitoring six “honeypot” computers for two weeks — set up to see what kind of malicious traffic they would attract. Once breached, the test computers were shut down before they could be used to attack other PCs.

தொடர்ந்து படிக்க: USATODAY.com