தலை பத்து வார்த்தைகள்

Merriam-Webster இணைய தளத்தில் இந்த வருடம் தேடப்பட்ட தலை பத்து வார்த்தைகள். Merriam-Webster’s Words of the Year 2004

1. blog
2. incumbent
3. electoral
4. insurgent
5. hurricane
6. cicada
7. peloton
8. partisan
9. sovereignty
10. defenestration

2005ல் வெளிவரவிருக்கும் ‘Merriam-Webster Collegiate Dictionary, 11ஆம் பதிப்பில்’ முதன் முறையாக ‘blog‘ என்ற வார்த்தையும் நுழையவிருக்கிறது. (மூலம்: சி.என்.என். )

Blog noun [short for Weblog] (1999) : a Web site that contains an online personal journal with reflections, comments, and often hyperlinks provided by the writer

சென்ற வருட தலை பத்து வார்த்தைகளில் முதல் வார்த்தை ‘democracy’.