சுனாமி உதவி

Cheque for two rupees

இரண்டு ரூபாய் நஷ்ட ஈடு. That is what Charity gets.

BBC News: Two rupee tsunami aid

Bureaucracy ஓரிவருக்கு மட்டும் அளித்திருக்கும் பரிசா? அல்லது அந்தமான் இந்தியாவின் ஒதுக்கப்பட்ட பகுதியாக இருப்பதன் எடுத்துக்காட்டா?