சுனாமி உதவி

Cheque for two rupees

இரண்டு ரூபாய் நஷ்ட ஈடு. That is what Charity gets.

BBC News: Two rupee tsunami aid

Bureaucracy ஓரிவருக்கு மட்டும் அளித்திருக்கும் பரிசா? அல்லது அந்தமான் இந்தியாவின் ஒதுக்கப்பட்ட பகுதியாக இருப்பதன் எடுத்துக்காட்டா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>